Извештај о раду Друштва архивских радника Војводине за период

28. 12. 2004. до 31. 12. 2008.

Скупштина

            Након дужег периода обновљен је рад ДАРВ-а. Изборна скупштина је одржана 28. 12. 2004. када је усвојен Статут, изабрано Председништво, усвојен Програм рада, а за техничке послове у вези са регистрацијом Друштва била је задужена Милена Поповић-Субић.

 

            Прва Скупштина ДАРВ-а одржана је 31. 3. 2005. када су извршене мање допуне Статута, проширено Председништво са још два члана, те је број чланова износио 13. За председника Председништва је изабран Иштван Фодор из Историјског архива Сента. Усвојена је коначна верзија Програма рада Друштва. Друга Скупштина је одржана 16. 9. 2007. године у Зрењанину.

Председништво

            Председништво је одмах после скупштине (31. 3. 2005.) одржало своју прву седницу. Тада је за секретара ДАРВ-а изабрана Душица Балаћ из Архива Војводине. Детаљно је размотрен Програм рада. Одређено је шест области деловања Друштва, као и по један или два члана Председништва који су били задужени за координацију према областима.

1. Стручни рад и аналитика (Дејан Јакшић, Томислава Јелић), 2. Техничка заштита и коришћење грађе (Владимир Иванишевић), 3. Издавачка делатност (редакција Архивских анала), 4. Архивско законодавство (Споменка Петровић), 5. Едукација (Милена Поповић-Субић), 6. Међународна сарадња (Иштван Фодор).

            Председништво је у мандатном периоду заседало једанаест пута (31. 3. 2005; 8. 6. 2005; 2. 9. 2005; 14. 11. 2005; 5. 4. 2006; 24. 8. 2006; 10. 10. 2006; 13. 2. 2007; 18. 9. 2007; 7. 4. 2008; 1. 10. 2008;). На седницама је размотрено 38 тачака дневног реда, а осим стручних питања, Председништво се бавило и проблемима финансирања делатности Друштва. Доносило је финансијске планове и извештаје, конкурисало за добијање средстава код Покрајинског секретаријата за културу, а посвећивало је посебну пажњу међународној сарадњи.

Саветовања и стручни скупови

            У Архиву Војводине је 29. 9. 2005, одржано саветовање на тему: Методологија израде аналитичких инвентара. Учествовало је десет излагача из Архива Војводине, Историјског архива града Новог Сада (уводно излагање: Томислава Јелић), Панчева, Суботице и Зрењанина. Ово саветовање, иако кратко (једнодневно), било је веома корисно. Са становишта струке изнесено је више предлога, сугестија и савета у вези са конкретним питањима везаним за израду аналитичких инвентара. Истакнути су заједнички проблеми, недостаци прописаних правила као и Упутства које би уједначило и стандардизовало аналитичке описе. Закључак је обухватио и формирање радне групе (Комисије) за израду Методолошког упутства за израду аналитичког инвентара за архиве у Војводини.

            Иницијатор и организатор саветовања је био Архив Војводине, а у раду су учествовали сви архиви у Војводини и Архив Србије.

            После дванаест година, овај стручни скуп је осим професионалног имао и инспиративни и подстицајни карактер, будући да су архивисти били у директној комуникацији.

            У организацији Историјског архива Сента и ДАРВ-а одржани су од 31. маја до 2. јуна 2006. године Архивски дани у Сенти. Тад је представљен трећи број Архивских анала, и свечано отворена архивистичка изложба Архиви у Војводини и архиви Републике Мађарске. Изложбу је пратио каталог и CD издање. Одржан је сусрет са представницима фирми које производе опрему и уређаје за архиве и примљено је 40 архивиста из Мађарске који су након ове културне манифестације посетили архиве у Војводини.

            Организовали смо међународно саветовање архивиста у Новом Саду 7. и 8. децембра 2006. године, на теме: Сређивање архивских фондова из области правосуђа и Правци развоја архивистике и архивске службе.

            Иницијатор и организатор саветовања били су Друштво архивских радника Војводине и Архив Војводине, а подршку и извесну материјалну помоћ пружио је Покрајински секретаријат за културу. Саветовање је отворио Роберт Колар, помоћник секретара за образовање и културу. Саветовање је пратила Славица Ћук, саветник Сектора за заштиту културне баштине Министарства културе Републике Србије.

            У вези са првом темом било је 24 излагача, а присуствовали су гости из Архива главног града Будимпеште, Архива жупаније Бач-Кишкун, Архива Републике Српске, Архива БиХ. Предавачи друге теме дошли су из Марибора, Котора, Загреба, Осијека, Тузле, Хрватског државног архива, Архива Србије и Историјског архива Београда. Другог дана саветовања представљено је издање Друштва: Превод међународних архивских стандарда на српски језик ISAD (G) и ISAAR (CPF) – говориле су Нада Берић и Светлана Аџић. Књигу Архивиситка прф. др Азема Кожара, представила је Нада Борош.

            Поред ових, учесници саветовања су били излагачи по позиву. Републички геодетски завод Београд, SMART ДОО, проф. др Момчило Грубач и мр Гордана Дракић са Правног факултета у Новом Саду.

            Ово дводневно Међународно саветовање пратили су домаћи и страни новинари, а председник Друштва, архивисти и гости учествовали су у ТВ и радио прилозима, а у више дневних листова објављени су прилози о овом стручном скупу.

            Ефекти саветовања: Обнављање и подстицање размене идеја и искустава са колегама из архива у Србији и земљама у окружењу (бивших република СФРЈ ) и другим европским архивима. Размена стручне литературе. Подстакнута је сарадња са регистратурама и научним и културним институцијама. Представљене су младе и нове колеге из струке.

Техничка подршка је била – одлична.

            Према мишљењу учесника, гостију, архивиста из земље и иностранства, саветовање је у потпуности остварило циљеве и испунило очекивања.

            Изузетну организаторску умешност показао је Архив Војводине, а архиви у Војводини су сви били укључени преко Друштва у рад саветовања.

            У Белој Цркви дана 27–28. 6. 2008. одржали смо саветовање у вези са радом спољне службе.

Издавачка делатност

            Председништво се на III, IV и V седници бавило проблемима и могућностима објављивања Архивских анала. Редакција Анала конституисана је 14. 11. 2005, а тада је прихваћен и Правилник Редакције. За главног и одговорног уредника изабрана је Милена Поповић-Субић, а сваки број има свог уредника. Трећу свеску Архивских анала уредио је Ненад Предојевић.

            Поред обнављања публиковања Архивских анала, најзначајнији издавачки подухват Друштва и архивске струке за све архиве у Србији у овом периоду био је припрема и превођење међународних стандарда ISAD (G) и ISAAR (CPF). Стога истичемо стандарде, као платформу модерног развоја архивистике и планске заштите писаног културног наслеђа.

            За публиковање међународних стандарда формирана је посебна радна група у саставу: Нада Борош, Љиљана Дожић, Золна Матијевић, Споменка Петровић. Преводилац је била Дубравка Бугарски-Алимпић, коју је Друштво ангажовало за овај посао. Организација превођења са енглеског језика, као и упоредна провера са словеначког, хрватског и босанског језика, координација рада са преводиоцем и редактура превода текста, била је поверена Нади Берић из Архива Војводине. Радни и технички уредник са својством лектора била је Весна Башић. Средства за публиковање обезбедила је Милена Поповић-Субић, преко конкурса код Покрајинског секретаријата за културу Војводине и била главни и одговорни уредник овог издања. О примени и значају међународних стандарда биће публикован посебан прилог у наредном броју Анала.

            Пети број Анала је у припреми за штампање, али касни због недостатка новца.

            У 2008. години окончано је превођење приручника (са мађарског на српски језик) за сређивање старијих фондова мађарске провенијенције који садржи још помагала за читање старих писама и речник (објашњења) појмова.

Сарадња са Друштвом архивиста Србије

            Представници архива у Војводини учествовали су у раду ДАС-а. Били су присутни на Изборној скупштини 15. 12. 2005. у Београду и на скупштини одржаној 22. 6. 2006. године. У Панчеву је 25. 10. 2006. одржана седница Извршног одбора ДАС-а. На дневном реду су биле следеће тачке:

1. Припремне радње за израду новог Статута и статус Друштва архивских радника Војводине, 2. Припремање саветовања на тему: Заштита архивске грађе и регистратурског материјала државних и друштвених предузећа у процесу приватизације, 3. Договор о операционализацији и организацији рада Друштва за остваривање програмских активности ДАС-а и ДАРВ-а.

            На састанку је постигнут споразум о потреби усаглашавања програмских активности ДАС-а и ДАРВ-а.

            Почетком децембра 2006, архивисти из Војводине су имали кореферате на саветовању у Београду, и учествовали су у раду Скупштине ДАС-а и присуствовали додели награде „Златна архива“.

            Дана 12. 12. 2007. године ДАС је организовао саветовање у Београду, на тему: Међународни стандарди и њихова примена. Нада Борош из Историјског архива Зрењанина је била један од уводничара.

Међународна сарадња

            Након вишегодишње паузе, успостављени су контакти и обновљена сарадња са архивима из иностранства. Од 31. 5. до 2. 7. 2006. године, делегација Друштва мађарских архивиста посетила је Архив Војводине, Историјски архив града Новог Сада, као и историјске архиве у Суботици, Панчеву и Сенти. Од 4. до 6. 7. 2006. године, делегација ДАРВ-а је боравила у Будимпешти и обишла Универзитетску библиотеку, Земаљски архив, Архив главног града Будимпеште, Војно-историјски архив и организовала излет у Сентандреју.

            Колеге из Весприма посетили су архиве у Сенти и у Суботици (7–9. 9. 2007). Званична делегација ДМА је између 3–7. јула 2008. године обишла оне архиве у Војводини које нису посетили 2006. године.

            Свугде су изузетно лепо примљени. Осим архива у Војводини, посетили су и Архив Србије и Архив Смедерева.

            Чланови ДАРВ-а су били активни учесници Радног конгреса мађарских архивиста у Егеру (22–24. 8.2005), у Весприму (28–30. 8. 2006), Њиређхази (23–25. 8. 2007) и у Залаерсегу (26–28. 8. 2008). На последњем Конгресу учествовао је и Милча Мадић, председник ДАС-а, који је тада изразио спремност за потписивање протокола о сарадњи са Друштвом мађарских архивиста (протокол је потписан 20. 2. 2009. године у Београду). Иштван Фодор је у Весприму одржао предавање о архивима у Војводини и започети су разговори о организованој сарадњи са представницима румунских и словачких архивиста.

            У Весприму је потписан Уговор о сарадњи између ДАРВ-а и Друштва мађарских архивиста (28. 8. 2006). У вези са тим, сви архиви у Војводини који су примили мађарску делегацију у јулу, потписали су посебне уговоре о сарадњи са архивима у Мађарској.

            До краја 2008. године представници ДАРВ-а су били на 41. Саветовању Хрватског архивистичког друштва (10–13. 10. 2006. у Карловцу) и на I Конгресу архивиста БиХ (2–4. 11. 2006. у Сарајеву). Примљени су позиви колега из Словеније, али због финансијских потешкоћа нико није могао да отпутује на саветовање.

            У 2008. години на саветовању „Архивска пракса“ у Тузли (8–10. 10. 2008) и на Конгресу Хрватског архивистичког друштва у Трогиру (14–17. 10.) наше Друштво је представљао Иштван Фодор.

            У оквиру међународне сарадње организовали смо две обуке у вези са сређивањем старијих фондова. Прва је одржана у Сенти 20–23. новембра 2007. године уз материјалну помоћ Секретаријата за образовање и културу АП Војводине, а друга у Весприму 24–28. новембра 2008. године о трошку веспримског Жупанијског архива.

            Сарадњу са колегама из Мађарске сматрамо изузетно корисном. Успоставили смо одличне односе са колегама из БиХ, Хрватске и Словеније.

            Било би веома корисно да напишемо посебан извештај у вези са тим шта су архиви постигли на пољу међународне сарадње од потписивања Уговора о сарадњи између ДАРВ-а и ДМА.

Председник ДАРВ-а

Иштван Фодор, виши архивиста