СТАТУТ

ДРУШТВА АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ


Члан 1. 
Друштво архивских радника Војводине  (у даљем тексту Друштво)  је
стручно професионално непрофитабилно добровољно удружење у области
културне делатности .  
Члан 2. 
У Друштво се слободно и добровољно удружују лица која професионално
обављају делатност заштите архивске грађе, као и грађани који су заинтересовани
за прикупљање,  заштиту,  коришћење и објављивање писаних и других извора из
прошлости ради развоја  архивистике и архивске службе у Војводини. 
Друштво се организује по територијалном принципу. 
Члан 3. 
Статутом Друштва утврђују се: 
- назив и седиште, 
- област остваривања циљева, 
- циљеви, 
- унутрашња организација, 
-  органи Друштва и њихова овлашћења,  састав,  начин избора и опозива, 
трајање мандата и начини одлучивања, 
-  поступак за измене и допуне Статута и поступак доношења и измена
других општих аката, 
- заступање Друштва, 
- остваривање јавности рада, 
-  услови и начини учлањивања и престанка чланства,  права и обавезе
чланова, 
- начин финансирања и располагања средствима, 
- начин одлучивања о статусним променама и престанку рада.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------